تعرفه دامنه های ملی

تعرفه ثبت دومین های ملی ثبت و تمدید پنجساله ثبت و تمدید یکساله دومین 25,000 19,000 12,000 5,500 .ir 25,000 12,000 .id.ir .co.ir * 25,000 12,000 .ac.ir ** .sch.ir ** 49,000 19,000 .net.ir **** 99,000 29,000 .gov.ir *** 99,000 29,000 .org.ir *** — کلیه قیمتهای فوق به تومان است. — کلیه دومین ها دارای کنترل […]

بیشتر