تعرفه دامنه های ملی

تعرفه ثبت دومین های ملی ثبت و تمدید پنجساله ثبت و تمدید یکساله دومین 17,500 7,500 .ir 17,000 7,000 .id.ir .co.ir * 21,900 9,900 .ac.ir ** .sch.ir ** 49,000 19,000 .net.ir **** 99,000 19,000 .gov.ir *** — کلیه قیمتهای فوق به تومان است. — کلیه دومین ها دارای کنترل پنل اختصاصی هستند. توضیحات! در ذیل […]

بیشتر